Nieodpłatna pomoc prawna
NPP mobile icons
Logo
launch mobile menu
search
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

 Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) na terenie powiatu Miasto Wrocław od 1 stycznia 2019 r. zostało utworzonych 26 punktów, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. Spośród 26 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 13 prowadzonych jest przez adwokatów i radców prawnych, a 13 przez organizacje pozarządowe. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.

 W przypadku osób doświadczających trudności w komunikowaniu, możliwe jest udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej: 

- poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się

- poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego

- za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, możliwe jest udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej  w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej

 Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

 1.  - telefonicznie pod numerem tel. 71 - 777 – 98 –88

 2.  - na stronie: https://npp.wroclaw.pl/Rejestracja/Home

 3.   - poprzez wiadomość   e-mailową: npp@um.wroc.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
- przez e-mail: wss@um.wroc.pl
- telefonicznie: 71 777 86 68

2. Wyznaczyliśmy w Urzędzie Miejskim Wrocławia Inspektora Ochrony Danych. Jest nim  Sebastian Sobecki. Z inspektorem możesz się skontaktować:
- telefonicznie pod numerem 71 777 77 24
- osobiście w budynku przy ulicy Zapolskiej 4
- pisząc e-mail na adres iod@um.wroc.pl

3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc świadczyć nieodpłatną pomoc prawną.

4. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

5. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu archiwizacji dokumentów, nie dłużej niż dwa lata.

6. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotowi obsługującemu stronę internetową, za pośrednictwem której rejestrowane są wizyty w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

7. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.